ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ : ﺗﻌﻤﻴﺮاﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﺮﻡ اﻓﺰاﺭ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاﺭ ﺩﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻟﭗ ﺗﺎﭖ ' ﻓﺮﻭﺵ اﻧﻮاﻉ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻟﭗ ﺗﺎﭖ ' ﻓﺮﻭﺵ ﻟﻮاﺯﻡ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ' ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻓﺘﺮﻓﻨﻲ : ﺳﻴﻤﻲ ﻛﺘﺎﺏ و ﺟﺰﻭﻩ ' ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ' ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺭﻧﮕﻲ و ﺳﻴﺎﻩ و ﺳﻔﻴﺪ ' ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاﻉ ﻗﺎﺏ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻗﺎﺏ ﺳﺎﺯﻱ

مدیریت:
ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻮﺳﻮﻱ

لطفا هنگام تماس بگویید که آگهی را در وبسايت مشاغل برتر دیده اید

تلفن:
021777734694
موبایل:
099194728804
فکس:
02177734694
ایمیل:
وب سایت:
آدرس:

تماس با ما (آگهي دهنده)

   

شما اينجاييد: بانك اطلاعات مشاغل برتر / آموزشگاه ها / کامپیوتر / ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ